VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van Mouton S bvba met maatschappelijke zetel te Ooststraat 32, 8630 Veurne, BTW BE 0472 350 210, (hierna 'youngtime') biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment dat youngtime aanbiedt in zijn webwinkel en elke online aankoop die de klant plaatst bij youngtime.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- en/of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Youngtime is in geen geval aansprakelijk in geval van foutieve prijsaanduiding. Mocht door een drukfout een prijswijziging toegepast worden dan kan de consument zonder enige vorm van kosten zijn bestelling annuleren. 

Artikel 3a: leveringen

De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven afleveradres. In geval de geadresseerde afwezig is, zal de transporteur een bericht nalaten waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld. In dit laatste geval dienen de verkochte goederen binnen de aangegeven periode worden opgehaald, zoniet word de bestelling teruggezonden naar youngtime. Wilt u een nieuwe aanlevering van de goederen, dan zal hiervoor nieuwe verzendkosten aangerekend worden. De verkoper kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat hij de verkochte goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 3b: verzending

De klant kan zijn bestelling niet alleen afhalen op het fysiek adres van youngtime, maar hij heeft ook de keuze om zijn bestelling via Bpost of DPD te laten leveren. Uw bestelling is eveneens verzekerd tegen verlies tot bij ontvangst van uw pakket.

Artikel 4: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld de montage, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met de klantendienst van youngtime.

Youngtime is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen verbintenis. Youngtime is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door youngtime.

Youngtime is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 5: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om producten uit het youngtime assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt youngtime. De producten worden volgens de keuze van de klant thuis bij de klant geleverd of door de klant afgehaald in één van de voor afhaling bestemde filialen van youngtime.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via krediet kaart

via Bancontact/Mistercash

via online banking (bankoverschrijving)

De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de volledige betaling.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van youngtime. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van youngtime te wijzen bijvoorbeeld aan éénieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover youngtime beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur/leveringsbon. Onverminderd het voorgaande behoudt youngtime zich het recht voor de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van producten of andere tekortkomingen bij de levering, moeten binnen de 48u na levering worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 9: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk product, met uitzondering van zilveren en gouden juwelen, heeft garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Gedurende deze periode verbindt youngtime zich ertoe de defecte producten (of onderdelen) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Youngtime behoudt zich het recht voor om de producten om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor producten die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de youngtime klantendienst waarna de klant de producten op zijn kosten terug dient te bezorgen aan youngtime volgens de instructies meegedeeld aan de klant. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van de producten in strijd met het doel waarvoor ze ontworpen werden, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de producten, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op producten met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten woonachtig in de EU die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan youngtime mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met de youngtime klantendienst en de goederen binnen de 2 werkdagen na het ontvangen van de nodige instructies van de youngtime klantendienst op eigen kosten terug bezorgen aan BVBA Mouton S., Ooststraat 32 , 8630 Veurne (België). Enkel producten die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige producten

  • producten waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

  • producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

  • producten die door zijn aard niet kunnen worden teruggezonden

  • op maat gemaakte producten voor de klant

Bij annulering van uw bestelling worden de door youngtime opgeslorpte verzendkosten (Bpost) in rekening gebracht. Wanneer het terugbezorgde product door youngtime gecontroleerd en aanvaard is, zal youngtime binnen de 4 werkdagen uw factuurbedrag (vermindert met de verzendkosten) terug betalen.

Artikel 11: Privacy

Youngtime verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en u informatie . Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Youngtime behandelt al uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal uw gegevens nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die in de klantenlijst van youngtime bewaard worden op elk moment laten schrappen en u kan weigeren dat youngtime uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer informatie over het privacy-charter van de webwinkel van youngtime. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Artikel 12: Retour Aanvraag Procedure

Alle retour aanvragen moeten verlopen via de Retour Aanvraag Procedure. Neem contact op met de youngtime klantendienst voor de Retour Aanvraag Procedure.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door youngtime om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: youngtime klantendienst

De youngtime klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)58 31 19 99 of via info@youngtime.be.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van youngtime. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Youngtime kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank RPR Gent, afdeling Veurne bevoegd.

bedrijfsgegevens

MOUTON Steve bvba

Ooststraat 32

8630 Veurne

Belgique - België

BE0472350210

+32 (0) 58-31 19 99